O projektu Pletenica života 10.3.2016


Tko je osoba ovisna o pomoći?

- tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete, dijete žrtva obiteljskog ili drugog nasilja ili dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljske ili kazneno pravne zaštite - tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama - druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih članova obitelji s ovisnim članom i razviti nove socijalne usluge.

http://pletenica-zivota.info/

Ime projekta : PLETENICA ŽIVOTA
Nositelj projekta: Bjelovarsko bilogorska županija
Partneri:
Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo
Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac
Grad Grubišno Polje
21. srpnja 2015. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013. HR.2.3.04-0011– Ministarstvo socijalne politike i mladih , Savska cesta 66, Zagreb, Posredničko tijelo razine 1.
– Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije ,
Radnička cesta 1, Zagreb, Posredničko tijelo razine 2.
Ciljana skupina ovog projekta su članovi obitelji koji imaju ovisnog člana, a koje su identificirane obilaskom terena od strane mobilnih timova partnerskih institucija. Analizom prikupljenih podataka od nezaposlenih članova obitelji s ovisnim članom došli smo do zaključka da su problemi s kojima se oni suočavaju slijedeći: zastarjelo profesionalno i tehničko obrazovanje zbog dugog izbivanja s tržišta rada jer se ista više ne koriste u praksi, nedostaje im znanja i vještina koje poslodavci traže, kao što su: IT znanja, vještine komunikacije, poduzetničke vještine, sklonost timskom radu, visoka stopa nezaposlenosti, nedostatak radnih mjesta, nedostatak specifičnih znanja i vještina, nerazvijen sustav pružanja usluga, nedostatak pružatelja socijalnih usluga, nedostatak samopouzadnja i motiviranosti za traženje posla zbog čega se osjećaju isključeno i odbačeno. Isto tako identificirane potrebe ciljane skupine su: razvoj mogućnosti zapošljavanja; povećanje mogućnosti za zapošljavanje na tržištu rada; povećanje konkurentnosti na tržištu rada; povećanje protoka informacija o pravima i mogućnostima zapošljavanja; razvoj učinkovite infrastrukture koja se fokusira na razvoj socijalnih usluga; specijalizirana obuka za ciljano radno mjesto i potrebe poslodavca; stjecanje radnog iskustva. Glavni ciljevi koji se žele postići ovim projektom jesu: poboljšanje koordinacije i suradnje svih dionika u socijalnoj skrbi, unapređenje zapošljivosti, informiranje o pravima i njihovoj dostupnosti u sustavu socijalne skrbi, usklađivanje ponude i potražnje i bolje socijalno planiranje posebice na nižim razinama vlasti. Ovaj će projekt izravno pomoći ciljanoj skupini na način da će ih osnažiti i pružiti im nova znanja i vještine za njihov aktivan pristup tržištu rada, kao i za samozapošljavanje. Kroz osposobljavanje, obrazovanje i uspostavu dnevnih boravaka, projekt će izravno povećati njihovu zapošljivost i omogućiti zapošljavanje. Također, kroz stalne kampanje i edukacije relevantnih dionika, postići će se bolje razumijevanje zajednice za potrebe ciljane skupine koje će povećati njihovu socijalnu i ekonomsku uključenost i poboljšanje gospodarskog razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije. Razvojem izvaninstitucionalnih usluga (usluge poludnevnog, cjelodnevnog ili povremenog boravka, pomoć pri integraciji djeteta u obrazovne programe, pomoć i njega u kući te patronaža) na području provedbe projekta ustanovljujemo modele kojima se poboljšava kvaliteta života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu čime se doprinosi općem cilju poziva – unapređenje mogućnosti zapošljavanja pružanjem podrške razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga i specifičnom cilju poziva – unapređenje mogućnosti zapošljavanja i promicanje poslovnog i obiteljskog života razvojem novih i unapređenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici.1.1Relevantnost projektnog prijedloga s obzirom na Poziv i ključne strateške dokumenteOpći cilj projekta je doprinijeti povećanju mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih članova obitelji s ovisnim članom i razviti nove socijalne usluge. Posebni ciljevi projekta jesu: (1) povećati mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih članova obitelji s ovisnim članom na području Bjelovarsko-bilogorske županije (2) ustanoviti dugotrajno održive modele temeljene na partnerstvu za poboljšanje njege i pružanje kvalitetnih socijalnih usluga. Navedenim projektnim ciljevima projektna ideja se uklapa u opći i specifični cilj Poziva. Strategija Europa 2020 navodi različite mjere i politike u području socijalne kohezije i naglašava problematiku zapošljavanja kao najvažnije pitanje u postizanju svojih strateških ciljeva. Pitanja deinstitucionalizacije, problem socijalne uključenosti, i zapošljavanja ključna su pitanja s kojima se suočava i EU i RH, a čijem rješavanju ovaj project pridonosi. Povećanjem razine obrazovanja (omogućavanjem obrazovanja i stjecanja novih vještina članova obitelji koji skrbe o ovisnim članovima) povećat će se zapošljivost i smanjiti siromaštvo. Predloženi projekt izravno se uklapa u Razvojnu strategiju Bjelovarsko-bilogorske županije 2011. – 2013. (Odlukom Županijske skupštine produžena je na 2014. godinu) njen Cilj 1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva, prioritet 1.1. Jačanje ljudskih potencijala, mjera 1.4.2. Usklađivanje sustava obrazovanja s potrebama gospodarstva, te u Cilj 2: Unapređenje društvene infrastrukture i povećanje kvalitete života, Prioritet 2.2. Razvoj zdravstvene i socijalne, sportske i kulturne infrastrukture, Mjera 2.2.2. Briga o posebno osjetljivim skupinama društva gdje kroz implementaciju projektnih aktivnosti odgovaramo na potrebe za inovativnim rješenjima usmjerenih pružanju pomoći i socijalnoj integraciji marginaliziranih skupina, širimo mrežu socijalnih usluga za djecu, osobe s invaliditetom kao i stare i nemoćne u manjim gradovima i ruralnim sredinama, jačamo ljudske kapacitete za djelatnost socijalne skrbi, potičemo bolju usklađenost poslovnog i privatnog života. Specifični cilj projekta ostvarit će se uspostavom 2 dnevna boravaka i osiguranjem pomoći u kući za ovisne članove dok su njihovi članovi obitelji na poslu, u potrazi za istim ili jačaju svoje kapacitete kako bi postali konkurentniji na tržištu rada. U dnevnim boravcima će članovi obitelji moći dobiti informacije o uspostavljenim socijalnim uslugama, potražiti pomoć, dobiti savjet o ostvarenju prava, a ujedno će biti i mjesta mreže svih relevantnih dionika iz javnog i civilnog sektora i biti platforma za daljnje aktivnosti u razvoju novih socijalnih usluga u zajednici koje bi bile usmjerene usklađivanju obiteljskih i poslovnih obveza. Ostale aktivnosti projekta usmjerene su edukacijama za 36 osoba kaki bi se stvorila jezgra vrijednih znanja koja bi bila potencijal i osigurala održivost projekta. Stečenim znanjima i vještinama tijekom edukacija povećat će se ekonomska aktivnost obitelji s ovisnim članom. Projekt je u skladu s Akcijskim planom socijalnih usluga za 2014. godinu za Bjelovarsko-bilogorsku županije – Područje: Stariji i nemoćni, Operativni cilj br. 1 – Razvoj usluga u zajednici za starije osobe – aktivno i zdravo starenje; Područje: Osobe s invaliditetom, Operativni cilj br. 1 – Socijalno uključivanje kroz razvoj usluga u zajednici za osobe s invaliditetom; Područje: Djeca, mladi i obitelji u riziku, Operativni cilj br. 3 – Osigurati savjetodavno – terapijsku podršku za obitelji u riziku; Područje: Dugotrajno nezaposlene osobe, Operativni cilj br. 1 – Povećanje zapošljivosti teško zapošljivih osoba i ostalih osoba iz posebne skupine. Projektna ideja promiče: socijalno ulaganje u ljude,provođenje mjera koje su dizajnirane kako bi se omogućilo ljudima da steknu nove uvjete kako bi se prilagodili brzini promjena i time ravnopravno sudjelovali na tržištu rada,omogućuje nezaposlenim osobama koje se brinu o ovisnim članovima obitelji kvalitetne izvaninstitucijske usluge – nezaposlenim osobama pružiti daljnje obrazovanje; ovisnim članovima: starijim osobama – mogućnost za aktivno sudjelovanje u društvenom životu kroz razvijen sustav dnevnih boravaka i, gdje je to moguće, njihov doprinos gospodarskom razvoju; osobama s invaliditetom – kompetentnu potporu i podršku u svakodnevnom životu; djeci – osiguran vrtić ili dnevni boravak uz stručno vodstvo. Zbog ranije navedenog zaključujemo da je predloženi projekt usklađen sa: Strategijom razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016., točkom 4.5. Širenje mreže usluga socijalne skrbi – Mjera: Razvoj mreže socijalne skrbi za sve skupine u području socijalne skrbi, što posebice uključuje razvoj izvaninstitucijskih oblika skrbi u lokalnoj zajednici sa svrhom prevencije institucionalizacije; 4.5.1. Međugeneracijska solidarnost – Mjera: Širenje usluga iz Programa međugeneracijske solidarnosti u one lokalne zajednice koje nisu obuhvaćene tim uslugama; Mjera: Poticanje zapošljavanja na lokalnoj razini za pružanje usluga iz Programa međugeneracijske solidarnosti; 4.7.3. Razvoj usluga namijenjenih obitelji – Mjera: Istražiti potrebe te predložiti modalitete i sustav razvoja usluga namijenjenih obitelji, Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007 – 2015. godine – 2.1. Obitelj – Mjera 2. Osigurati osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji što neovisnije planiranje života
Mjera 5. Osigurati različite oblike kvalitetne izvaninstitucijske podrške osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji radi omogućavanja slobode izbora; 2.2. Život u zajednici – Mjera 3. osigurati dopunske usluge i druge kapacitete s ciljem potpore obitelji; 2.5. Socijalna skrb i mirovinsko osiguranje – Mjera 5. Razviti sustav mobilnih službi podrške u lokalnoj zajednici, Strateškim planom Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje od 2014 – 2016. godine – Opći cilj 2. Unapređivanje procesa uključivanja korisničkih skupina u život zajednice, Posebni cilj 2.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost, 2.2.1. Suradnja s organizacijama civilnog društva
1.2Relevantnost i uloga definiranih dionika
Ciljana skupina predloženog projekta jesu članovi obitelji koji skrbe o ovisnom članu koja je određena na temelju održanih grupnih informiranja, ispunjenog anketnog upitnika za sudjelovanje u projektu i na temelju izvršene analize prikupljenih upitnika. Iz prikupljenih podataka uočeno je kako je barem jedan član kućanstva nezaposlen zbog brige za ovisnog člana (stari i nemoćni, osobe s invaliditetom, djeca) budući da nemaju osiguranu adekvatnu skrb dok/kada bi oni radili. Problemi s kojima se suočava ciljana skupina su: zastarjelo profesionalno i tehničko obrazovanje zbog dugog izbivanja s tržišta rada jer se ista više ne koriste u praksi, nedostatak znanja i vještina koje poslodavci traže: IT znanja, vještine komunikacije, poduzetničke vještine, sklonost timskom radu, visoka stopa nezaposlenosti, nedostatak radnih mjesta, nedostatak specifičnih znanja i vještina, nerazvijen sustav pružanja usluga, nedostatak pružatelja socijalnih usluga, nedostatak samopouzadnja i motiviranosti za traženje posla zbog čega se osjećaju isključeno i odbačeno. Ciljana skupina bit će uključena u projektne aktivnosti kojima će se rješavati uočena problematika, a oni će steći nova znanja i vještine kojima će biti spremni na novo zapošljavanje i osiguravanje socijalnih usluga u zajednici za ovisnog člana. Kada se uspostave dnevni boravci za očekivati je da će oni koji su završili edukaciju za njegovatelje biti zaposleni u istima. Krajnji korisnici ovim projektom prepoznati su kao: ovisni članovi (15.441 osoba s invaliditetom, stari i nemoćni, djeca) kojima će provedbom projekta biti osigurana adekvatna skrb dok njihovi članovi obitelji traže posao ili su na edukacijama za osnaživanje svojih kapaciteta ili rade; nezaposlene osobe (11.875) kojima će biti olakšan pristup informacijama o zapošljavanju, edukacijama i drugim informacijama potrebnim za povećanje njihove socijalne uključenosti; jedinice lokalne samouprave (18 općina i 5 gradova) osnovane s ciljem da služe lokalnoj zajednici, poboljšaju kvalitetu života svojih stanovnika, budu odgovorne za socijalni, ekonomski i održivi razvoj, unutar projekta će imati koristi od razvoja novih socijalnih usluga i osiguravanja novih ljudskih kapaciteta za provedbu projektnih aktivnosti nakon završetka projekta; jedinica regionalne samouprave unaprijedit će svoje upravljačke kapacitete; poslodavci će moći zaposliti motiviranu radnu snagu s novim znanjima i vještinama kojima mogu pridonijeti konkurentnosti njihovog poduzeća; lokalna zajednica će povećati ekonomsku aktivnost zahvaljujući obrazovanoj radnoj snazi koja će stvoriti nova radna mjesta, smanjiti nezaposlenost i povećati kvalitetu življenja i donosioci odluka čije odluke imaju mogućnost izravnog utjecaja na razvoj socijalnih usluga.Za upravljanje projektom imenovat će se tim koji će se sastojati od voditelja projekta imenovanog od strane Nositelja projekta, a iz svake partnerske organizacije će biti zastupljen po 1 projekt asistent. Svi će sudjelovati u procesima odlučivanja kako bi se osiguralo postizanje učinkovitosti, održivosti i kvaliteta provedbe aktivnosti u cjelini. Nositelj projekta biti će odgovaran za koordinaciju svih projektnih aktivnosti, angažiranje vanjskih stručnjaka i podizvođača. Asistent iz Grada Grubišnog Polja pomagat će u cjelokupnom upravljanju projektom voditelju projekta. Asistent iz Udruge za pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo biti će zadužen za koordinaciju, informiranje, motivaciju i uključivanje zainteresiranih u projektne aktivnosti i za redovito pružanje informacija ciljanoj skupini. Projekt asistent iz Centra za njegu u kući Općine Veliki Grđevac će biti zadužen za razvoj i implementaciju promotivne kampanje. Podugovaratelj – vanjski suradnik će biti ugovoreni za edukacije. Grad Grubišno Polje, Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac, Udruga za pomoć i njegu starijih osoba Općine Veliko Trojstvo će biti zaduženi za adaptaciju, opremanje i uspostavu dnevnih boravaka i mobilnog tima u svojoj lokalnoj zajednici. Svi projektni partneri će imati važnu ulogu tijekom strateškog i poslovnog planiranja aktivnosti dnevnih boravaka i mobilnog tima.Ciljna skupina će sudjelovati u ovom projektu kroz njihovo aktivno sudjelovanje u radionicama, edukacijama, konferencijama, ali u isto vrijeme će biti indirektni korisnici socijalnih usluga koje će se uspostaviti. Neki od njih će dobiti specifična znanja i vještine, a drugi će moći stjecati znanja, pohađati edukacije ili raditi dok će njihov ovisni član uživati u novo razvijenoj kvalitetnoj socijalnoj usluzi. Krajnji korisnici će biti stalno informirani o aktivnostima projekta putem lokalnih medija i web stranice i bit će pozvani da aktivno sudjeluju u konferencijama i u davanju povratne informacije o provedbi projekta. To će osigurati njihovu visoku razinu sudjelovanja. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Bjelovar biti će pridruženi suradnik. Zbog svojeg iskustva u radu s nezaposlenim osobama organizirati će različite vrste obrazovanja za nezaposlene. Imat će posredničku ulogu u ovom projektu, posebno u pružanju relevantnih podataka. Biti će uključen u procjenu i izbor ciljane skupine te kao izvođač sa soft skill edukacije.
M-103-129-1021PHLIFE-AID-001-070

Partneri

pletenica-zivota    Nositelj projekta:Bjelovarsko bilogorska županija
grb
    Partneri:Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo
pomoc u kuci Veliko trojstvo- za mail
    Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac
Adobe Photoshop PDF
    Grad Grubišno Polje
grubisno


sjena